Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 1/2018 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

1/2018

Odpadní biomasa, nebezpečné odpady a úloha MBÚ

Roztočení cirkulární ekonomiky brání cena druhotných surovin. Přesvědčil se o tom i pan ředitel úseku vývoje a inovací UniCRE, když pro testování potřeboval získat velké množství oleje - upotřebovaný byl dražší než olej volně dostupný na trhu. Tématem měsíce lednového Odpadového fóra jsou nebezpečné odpady. Pro čtenáře jsme připravili odborné texty k systému ohlašování nebezpečných odpadů (SEPNO), legislativě, skladování a jejich dopravě. Zajímavý pohled přináší téma mezinárodního obchodu s odpady.

Jakou úloha hrají zařízení MBÚ v odklonu odpadů ze skládek? To bylo téma lednové Polemiky. Přinášíme konkrétní příklady cirkulární ekonomiky ve společnosti Sanofi / Zentiva nebo představujeme výsledky průzkumu využití recyklovaných plastových materiálů v Evropě. Mimo odpadové témata se věnujeme novele emisní vyhlášky č. 415/2012 Sb., vlivu novely zákona o IRZ na ohlašovací povinnosti, anebo znečištění ovzduší jako součást každodenního života. V nové rubrice Úhel pohledu jsme se podívali na logiku zákona o vodovodech a kanalizacích. Česko potřebuje moderní přístup k odpadům uvádí předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR Dany Balcarové v rubrice Ohlasy čtenářů.

Odpadní biomasa jako náhrada fosilních paliv?

Evropská unie se snaží vymanit ze závislosti na fosilních palivech i skrze podporu využívání obnovitelných zdrojů energie. V budoucnu je tak potřeba počítat s postupným navyšováním podílu biosložek druhé generace v motorových palivech. To s sebou přináší řadu výzev a také příležitosti pro uplatnění některých odpadů. „Ambiciózní plán EU na snížení emisí CO2 ze spalování motorových paliv bude za současného stavu technologií, znalostí a zdrojů surovin jen velmi těžko splnitelný,“ řekl v rozhovoru pro Odpadové fórum Ing. Jiří Hájek, ředitel úseku vývoje a inovací UniCRE. Skutečnému roztočení kola oběhového hospodářství brání cena druhotných surovin. Přesvědčil se o tom i pan ředitel, když pro testování bylo potřeba získat 750 tun oleje. Cena upotřebeného oleje totiž převyšovala cenu potravinářského oleje volně dostupného na trhu.

Úloha MBÚ v odklonu odpadů ze skládek

Od roku 2024 bude zakázáno ukládat na skládky směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady. V rámci připravovaného balíčku k oběhovému hospodářství bychom měli recyklovat více jak polovinu množství odpadu a zásadně omezit skládkování. Redakce Odpadového fóra se v lednové polemice stackholderů zeptala „Mohou být zařízení MBÚ relevantními technologiemi pro odklon SKO od skládkování za stávajících legislativních a tržních podmínek v ČR?“. Poselství odpovědi jsou vskutku opět zajímavé: MBÚ mohou být úspěšné v kombinaci s vhodný energetickým zařízením, MBÚ rozhodně není koncovým zařízením, podpora MBÚ odpovídá strategii rozvojových zemí, důležité je využít zahraniční zkušenosti, v budoucnu nelze očekávat silnou roli MBÚ, k nutnosti navýšení separace přispějí zejména třídicí linky až po tranzitní úlohu zařízení MBÚ a prioritu, kterou představuje prevence vzniku odpadů a recyklace.

Nebezpečné odpady

Ke spuštění Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) nedojde 1. ledna 2018, ale oficiální provoz bude zahájen až 2. května 2018. Agenda elektronického ohlašování přepravy nebezpečného odpadu je v současné době připravena, a to v samostatném modulu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). S přechodem na elektronickou evidenci se mění pouze forma ohlašování, věcný obsah povinností se nemění. Aktuální informace pro čtenáře připravilo Ministerstvo životního prostředí a CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Věra Štičková z advokátní kanceláře Kinstellar, s.r.o. se zabývá právní úpravou nebezpečných odpadů. Pod pojmem nebezpečný odpad si každý představí ledacos. Všichni si ale pravděpodobně uvědomujeme, že pro nakládání s takovým odpadem je, s ohledem na míru, jakým může ohrožovat životní prostředí, potřeba zvláštního přístupu. Cílem jejího článku je vysvětlit, jak vnímá pojem nebezpečného odpadu právo, a dále také přiblížit pravidla stanovená právními předpisy, která se týkají toho, jak s nebezpečným odpadem nakládat.

Skladování nebezpečných odpadů je neméně důležitá činnost. Příčinou jejich vzniku je převážně chemická a průmyslová výroba. Na začátku do ní vstupují poměrně přesně definované a označené suroviny s vypracovanými bezpečnostními listy, kde jsou uvedena známá i předpokládaná rizika. Na konci výroby je hotový čistý výrobek nebo polotovar a určitý odpadní materiál. Jaké jsou tedy nevýznamnější nebezpečné aspekty zacházení s odpady z průmyslových výrob? Můžeme je rozdělit do dvou částí. Zaprvé jde o nebezpečnost plynoucí z nesprávného zacházení s nebezpečnými látkami a vnějšími vlivy a zadruhé jde o nebezpečnosti, které vyplývají z přirozených vlastností nebezpečných látek. Podrobnosti připravila pro čtenáře Ing. Eva Butzke ze společnosti HAPPY END CZ, a.s.

Nebezpečný výrobek (látky, směsi, předměty, zboží) ve svém životním cyklu podléhá několika legislativním nařízením, které určují, jak má být daný výrobek označen. V článku „Označování výrobků podle nařízení CLP a dohody ADR“ se Ing. Zdeněk Sádovský, Ph.D. (Medistyl, spol. s r.o.) zaměřuje na etiketu dle nařízení CLP a povinnosti, které určuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR. Jak tedy správně označit výrobky klasifikované jako nebezpečné podle obou předpisů?

Klasický model pohybu nebezpečného odpadu z rozvinutých do rozvojových zemí se nazývá "špinavý obchod" nebo "toxický kolonialismus ". Nejvýznamnějším podnětem motivujícím rozvinuté země v exportu nebezpečného odpadu jsou právě rozdíly vyplývající z nákladů na odpadové hospodářství. Tyto ekonomické důvody mají svůj původ v striktních environmentálních standardech a omezeních. Ty vznikly na základě tzv. "Nimba" syndromu (Not In My Backyard), tedy negativního postoje společnosti k odpadům,  po několika environmentálních katastrofách v USA a Evropě v 70. letech 20. století. Na konci 80. let byly praktiky skládkování odpadu v nejchudších zemích kritizovány, což dopomohlo ke vzniku Basilejské úmluvy. Mezinárodním obchodem a jeho dopady na vybrané ekonomiky se zabývá Ing. Denisa Rášová z Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Česko potřebuje moderní přístup k odpadům

Uvádí předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR Dany Balcarové v rubrice Ohlasy čtenářů. Podle nejnovějších dat odpadové hospodářství České republiky totiž stále pokulhává za vyspělými státy EU. V roce 2016 se u nás recyklovalo pouhých 36 % komunálních odpadů, zatímco v sousedním Německu to bylo téměř 70 %. Přestože nakládání s odpady se u nás v průběhu let zlepšuje, celková produkce odpadů trvale stoupá a stále je mnoho prostoru na zlepšení.

O čem dále píšeme?

Dále obsah lednového čísla je věnován novele emisní vyhlášky č. 415/2012 Sb., vlivu novely zákona o IRZ na ohlašovací povinnosti, znečištění ovzduší jako součást každodenního života, přinášíme konkrétní příklady cirkulární ekonomiky ve společnosti Sanofi / Zentiva, představujeme výsledky průzkumu využití recyklovaných plastových materiálů v Evropě a neposlední řadě v rubrice Úhel pohledu rozebíráme téma logiky zákona o vodovodech a kanalizacích.

Příjemné čtení Vám přeje

Redakce OF