Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /DISK2/WWW/odpadoveforum.cz/www/new/libs/Nette/loader.php on line 30 2/2002 | odpadoveforum.cz
O nás Předplatné Inzerce Kontakt Archiv Konference Waste forum

2/2002

SPEKTRUM

Příprava Plánu odpadového hospodářství .ČR*6


ŘÍZENÍ

Tolik diskutovaný poplatek*8
Na tiskové konferenci zaměřené na zhodnocení prvních dnů účinnosti zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech, se zástupci MŽP v čele s ministrem Miloašm Kužvartem snažili vysvětlit změny, které s tímto zákonem přicházejí, a hlavně jejich možný přínos, a to nejen pro životní prostředí, ale hlavně pro obce a jejich obyvatele.

Byly podepsány dalaší dobrovolné dohody*11
V listopadu byly uzavřeny dvě nové dobrovolné dohody. Jedna se týká zpětného odběru použitých elektrických akumulátoru, galvanických článku a baterií a Ministerstvo životního prostředí ji podepsalo s českým sdružením výrobců a dovozců přenosných baterií. Druhou dohodu uzavřela s MŽP česká stomatologická komora a týká se omezování znečišťování vod rtutí z amalgamu ze stomatologických zdravotnických zařízení.

SFŽP ČR - Kam mizejí z Plzenska staré ledničky?*25 Ve 112 obcích Plzeňského kraje úspešne probíhá s podporou ze SFŽP ve výši téměř 5 mil. Kc projekt sběru a zneškodňování domácích chladicích a klimatizačních zařízení. Již nyní je zřejmé, že jeho cílu bude dosaženo s přeedstihem a připravuje se pokračovací projekt.

ODPAD MĚSÍCE:

Bioodpad*13

Strategie nakládání s komunálními bioodpady v CR*13
Byla zpracována koncepce nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady, která vychází z prognózovaného vývoje - jak množství tohoto odpadu, tak i kapacit pro jeho zpracování. Stávající koncepce vychází z požadavku Smernice Rady 99/31/EC o skládkování odpadu, nebere však zatím v úvahu připravovanou Směrnici EU o bioodpadech.

Kompostování v zakládkách*15

TÉMA: IPPC A BAT TÉMA: IPPC A BAT

Zákon o integrované prevenci - revoluce v právní ochrane životního prostředí*16
Navrhovaný zákon o integrované prevenci a omezování znečištení, o integrovaném registru znečištování a o změně některých zákonů by měl do systému ochrany životního prostředí přinést výrazné změny. V návrhu se obráží snaha o překonání resortního pojetí právní ochrany veřejných a soukromých zájmu a o nalezení jejich vzájemné rovnováhy současně s nejlepaší možnou ochranou životního prostředí konkrétního místa.

IPPC a odpady*18

Z VĚDY A VÝZKUMU

Profil vedeckého pracovište - VŠ. bánská - TU Ostrava, strojní fakulta, katedra energetiky*20

Stabilizace/solidifikace solí ze spaloven odpadu pomocí asfaltového pojiva*22
Při čištení spalin ve spalovnách odpadu vznikají odpadní soli, které obsahují vysoké množství nejrůznějších polutantu, do značné míry rozpustných ve vode. Před uložením těchto solí na skládky je proto nezbytná jejich stabilizace/solidifikace, při níž však není možné použít klasická pojiva na bázi portlandského cementu.SERVIS

Zpravodaj CAOH*25

Ze zahranicního tisku*26

Kalendář*28
FIREMNÍ PROPAGACE

Envikongres s mezinárodní výstavou*3resumé*30LEGISLATIVNÍ STRÁNKY ČASOPISU - volně vložená příloha


RUKOVĚT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 2/2002 Rozbor povinností výrobců, dovozců, distributorů a prodejců obalů podle nového zákona c. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonu *1
Nejen výrobcům a dovozcům obalů prináší zákon o obalech nové povinnosti.

Novela zákona o odpadech provedená novým zákonem o obalech*8
Současně se vstupem v platnost zákona o odpadech, vstoupila v platnost i jeho novela daná zákonem o obalech. Některé změny jen mírne mění formulace, další přinášejí posun v povinnostech.

CELÉ ČÍSLO KE STAŽENÍ: